Your browser does not support JavaScript!
學校專戶帳號.戶名.統編

 

   蘇澳海事學校專戶帳號.戶名.統編    
                      帳戶:中等學校基金-蘇澳海水401專戶

                            台灣銀行蘇澳分行(代號0040897)

                            帳號089036070044

 

                      帳戶:中等學校基金-蘇澳海水教育儲蓄402專戶

                            台灣銀行蘇澳分行(代號0040897)

                            帳號089036070036 

                        


                  稅籍編號:42003107 
                  

                                    回出納組