Your browser does not support JavaScript!
最新消息
  109學年度第二學期重要活動

 

 

  • 110.02.26     召開109學年度第二學期第一次特殊教育推行委員會
  • 110.03.02     召開109學年度第二學期高一導師鑑定說明會
  • 110.03.03     辦理109學年度第二學期資源班家庭子職教育講座
  • 110.03.04     109學年度第二學期資源班 課程&社團 開始
  • 110.03.08     109學年度第二學期學習扶助課程開始
  • 110.03.15     109學年度第二學期特需學生相關專業服務開始
  • 110.03.20-21  帶隊參加110學年度身心障礙學生升學大專校院甄試
  • 110.03.24     辦理109學年度第二學期全校學生特教知能研習